เว็บส่วนตัว

ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและข้อมูลการเรียนได้ที่

1 ประเมินอาจารย์ผู้สอน ฝ่ายทะเบียน
ที่เว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/
และ
2 ข้อมูลประเมินการเรียนคณะวิทยาศาสตร์
ที่เว็บไซต์ http://www.sci.sru.ac.th/asiment/

<<วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต>>

Course Outline

แนะนำวิชา

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทที่ 11
บทที่ 12

 

<<วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์>>

Course Outline

แนะนำวิชา

บทที่ 1 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | การบ้าน

บทที่ 2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ | การบ้าน

 

<<วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม>>

Course Outline

แนะนำวิชา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

 

 

.///////////////////////////////////////////////////.

ไฟล์ Flash
- ตัวอย่างไฟล์
1ปุ่มควบคุม movieclip
2 ปุ่ม onroll
3 เล่นไฟล์เพลง
4 เล่นไฟล์วิดีโอ
5 ปุ่มลิงค์เฟรม
6 เปิดเนื้อหาภายนอก Flash

- วิดีโอทบทวน

 ออกแบบโดย Free Web Templates ปรับปรุงโดย พนมพร ตระกูลดิษฐ์